องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

พ.ร.บ./พ.ร.ก

พ.ร.บ./พ.ร.ก

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539   พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562