องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  เรื่อง รายงานและการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาร วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2564   เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อบต.ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2563   เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อบต.ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2564   เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เรื่อง สถิติร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563