องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศ เรื่อง...การใช้แผนท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ   ประกาศ เรื่อง...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขุดดิน และถมดิน   ประกาศ เรื่อง...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   ประกาศ เรื่อง...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ประกาศ เรื่อง...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประกาศ เรื่อง...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประกาศ เรื่อง...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   ประกาศ เรื่อง...ให้บริการช่วงพักเที่ยงและวันหยุด(วันเสาร์)   ประกาศ เรื่อง...ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน