องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศ เรื่อง...หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   ประกาศ เรื่อง...หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   ประกาศ เรื่อง...หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   ประกาศ เรื่อง...หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   ประกาศ เรื่อง...หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใ้ห้บริการประชาชนดีเด่น   ประกาศ เรื่อง...หลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการหรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล