องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศ เรื่อง...แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   ประกาศ เรื่อง...ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ว.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564   ประกาศ เรื่อง...ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   ประกาศ เรื่อง...ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559   ประกาศ เรื่อง...ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ฯล   ประกาศ เรื่อง...แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562