องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศ เรื่อง...ขอแจ้งเลื่อนกำหนดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาองกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ประกาศ เรื่อง...แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (ฉบับที่ ๓)   ประกาศ เรื่อง..รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ประกาศ เรื่อง...แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (ฉบับที่ ๒)   ประกาศ เรื่อง...แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ