องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน   การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)   บันทึกการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563   คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน   การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน   การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)