องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือแจ้งเวียน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๗๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อ \"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น\"   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๔๑๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก   หนังสือ ที่ สบ๗๑๗๐๑/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๓๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลท่าคล้อ กิจกรรมอบรมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๔/ว ๒๔๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมมแก่เด็ก เยาวชน และป   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๔/ว ๐๐๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งปิดเรียน   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว๒๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเิญประชุมพิจารณาและขอความเห็นชอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ในเขต อ.แก่งคอย   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๒๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เมื่อช่วยเหลือแล้วสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๘๔๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ให้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตต่อ อปท.ที่ตนร   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๒๒๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ   หนังสือ ที่ สบ๗๑๗๐๕/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พม. ชวน \"ชิม ช้อป แชร์\"   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โตโยต้าออกหน่วยบริการนอกสถานที่   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ๔”   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว ๖๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว ๔๙๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-๑๙   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๒/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๔/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ของดจัดโครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม (สงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย