องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือแจ้งเวียน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  หนังสือ ที่ สบ๗๑๗๐๕/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พม. ชวน \"ชิม ช้อป แชร์\"   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โตโยต้าออกหน่วยบริการนอกสถานที่   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ๔”   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว ๖๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว ๔๙๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-๑๙   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๒/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๔/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ของดจัดโครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม (สงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย