องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563