องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อ 01 โครงสร้าง - ทดสอบ - ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร - ข้อ 03 อำนาจหน้าที่ - ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ - ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข้อ 08 Q & A - ข้อ 09 Social Networks - ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน - ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี - ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน - ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - ข้อ 17 E – Service - ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ - ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน - ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ - ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ - ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล - ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส - ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี - ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน - ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต - ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น