องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   เรื่อง ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 4)   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2566   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   เรื่อง ขอโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)   เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)   เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เรื่อง พนักงานส่วนตำบลขอโอน (ย้าย)   เรื่อง รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ 4   เรื่อง รายงานการย้ายพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว3 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2555   หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว11 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.   เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน   เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก้บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565   เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ \"พอเพียง สุจริต โปร่งใส\"   เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2565   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าคล้อ พ.ศ.2563   เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าคล้อ พ.ศ.2564   เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น