องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน   สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน   สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน   รายงานการรับของขวัญและกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   บันทึกข้อความ เรื่องรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 (การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)   บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   บันทึกข้อความ เรื่อง การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566   ประกาศ เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประโยชน์ซับซ้อน ปีงบประมาณ 2566   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปี 2565   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565   ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565   คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   บันทึกข้อความ เรื่อง การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565   บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ประจำปี 2565   บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น