องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   โภชนาการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   นายช่างภาพ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติการ-ชำนาญงาน)   เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติการ-ชำนาญงาน)   เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น