องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกกันน็อคนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒาเด็กเล็กตำบลท่าคล้อ ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%   เรื่อง มาตรการผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน   เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เรื่อง แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี   เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกัลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566   เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีการศึกษา 2566   เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566   เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ พ.ศ.2566   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2566   เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564   เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีการศึกษา 2565   เรื่อง การใช้แผนท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขุดดิน และถมดิน   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   เรื่อง ให้บริการช่วงพักเที่ยงและวันหยุด(วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น