องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตนารมณ์ "เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ฯ (ภาษาอังกฤษ)   ประกาศ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2567   ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตนารมณ์ "เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ฯ (ภาษาไทย)   ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปี 2567   บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)   บันทึกข้อความ เรื่องขอรายงานแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน   เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปี 2566   เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ปี 2566   เรื่อง ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2566   เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2566   เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2566   เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส ประจำปี 2566   เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส ประจำปี 2565   เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2565   เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2565   เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2565   เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565   เรื่อง มาตราการการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565   เรื่อง มาตราส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565   เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565   เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565   เรื่อง รายงานและการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาร วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2564   เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อบต.ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2563   เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อบต.ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2564   เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เรื่อง ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เรื่อง สถิติร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น