องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

การจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 24 มิถุนายน 2567

เปิดอ่าน 22 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคม ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามสถานการณ์ในปัจจุบันและทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในตำบล โดยใช้หลักประชารัฐ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แผนพัฒนามีความสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม/ประชาคมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น