องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 18 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้ดำเนินโครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนในชุมชน
โดยแจ้งให้ตัวแทนเจ้าของสัตว์เตรียมภาชนะสำหรับการรับวัคซีนฯ ตามจุดบริการต่างๆ หรือติดต่อรับวัคซีนฯ ได้ที่ กองสวัสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ